آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- اخبار عمومی
دفاعیه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشجو : یونس سنگ سفیدی

چکیده پایان نامه :

در این پروژه آرایش های اینورتری متداول مورد استفاده جهت تغذیه موتورهای دوفازه و روش کنترل مستقیم گشتاور توسط این آرایش ها ارائه شده است و این آرایش ها از نظر هزینه و کارایی مورد مقایسه قرار گرفته اند. در ادامه کنترل سرعت بدون حس گر موتور القایی دو فازه بررسی شده است. سپس نحوه کنترل یک موتور القایی دوفازه به عنوان سیستم محرکه اصلی و یک موتور جریان مستقیم به عنوان سیستم محرکه جانبی ، توسط یک اینورتر ارائه شده است.........

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.6324.23802.fa.html
برگشت به اصل مطلب