آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- اخبار عمومی
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در این پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کوره القایی تغذیه شده با اینورتر منبع ولتاژ و اینورتر منبع جراین مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. لذا ابتدا به تحلیل روابط رزونانس در دو حالت بار سری و موازی پرداخته ایم که در ادامه روابط میدان مغناطیس برای کوره القایی مطرح شده است سپس با استفاده از این روابط به طراحی و نحوه ی تعیین پارامترهای کویل پراخته شده است.............
نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.6324.23859.fa.html
برگشت به اصل مطلب