آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- اخبار عمومی
جلسه دفاعیه از رساله دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/30 | 

عنوان رساله دکترا : بهینه سازی طراحی موتورهای القایی خطی یک طرفه با تکیه بر تحلیل سه بعدی نیروهای مغناطیسی با استفاده از روشی هوشمند

چکیده :

با توجه به اهمیت پدیده اثر انتهایی در عملکرد موتورهای القایی خطی یک طرفه ، در این رساله با استفاده از مدل مداری ارائه شده

توسط Duncan ، رابطه ای تحلیلی برای مدل کردن این پدیده به صورت نیروی ترمزی مزاحم ارائه شده است.

با استفاده از رابطه ارائه شده و با در نظر گرفتن پدیده های مختلفی نظیر اثر لبه ای ، اثر پوستی و اشباع آهن ثانویه ،

روابطی جدید برای بازده، توان ورودی و نیروی رانش خروجی ارائه شده است. براساس روابط بدست آمده ،

الگوریتم جدیدی برای طراحی موتورهای القایی خطی یک طرفه ارائه می شود که در آن نیازی به تکرار نبوده و

نیروی رانش خروجی مطلوب مستقیم بدست می آید......

دانشجو : عباس شیری

استاد راهنما : دکتر عباس شولائی

اعضاء هیات داوری: دکتر سیدابراهیم افجه ای ، دکتر صادق واعظ زاده، دکتر حسین حیدری، دکتر محسن کلانتر، دکتر ابوالفضل واحدی

تاریخ دفاع : دوشنبه 7/12/1391 ساعت 15

محل : سالن سمینار (ابن سینا) دانشکده برق

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.6324.27542.fa.html
برگشت به اصل مطلب