آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- اخبار عمومی
دفاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دفاعیه کارشناسی ارشد

آقای مهدی انبارلوئی ، دانشجوی کارشناسی ارشد آقای دکتر شولائی ، در تاریخ 20/3/87 از رساله خود با عنوان "تحلیل و شبیه‌سازی فیلترهای غیرفعال سری و موازی به منظور بهبود مشخصه‌های کیفیت توان شبکه و مصرف کننده با حضور بارهای غیرخطی" ، دفاع نمودند.

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.6324.7516.fa.html
برگشت به اصل مطلب