[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی مرکز::
معرفی افراد::
زمینه‌های تحقیقاتی::
امکانات و تجهیزات::
دستاوردها و افتخارات::
آئین‌نامه‌ها و فرمها::
تسهیلات پایگاه::
::
لینک های مفید

AWT IMAGE


AWT IMAGE

AWT IMAGE
..
تماس با ما
AWT IMAGE

 آزمایشگاه تحقیقاتی

الکترونیک قدرت و میدان های الکتریکی ، مغناطیسی

کدپستی  1684613114

تلفاکس  77240491-021

e-mail: shresearchlab@iust.ac.ir

..
:: مقالات 1382-1372 ::

مقالات علمی (1382-1372)

1- A. Shoulaie, H. Amirkhani, "A force field analysis in the linear induction motors",   Interaction conferences, Tehran, 18-22 Nov. 1996.
2- A. Shoulaie , P. ramezanpoor, H. Amirkhani, "Control of multilevel-inverters for active power filters using a fuzzy space-vector method", IEEE Catalog Number: 97TH8280, 1997.
3- M. Ebrahimi, A. Shoulaie, H. Seifi & V. Tahani, "Compensation of rotor time constant variations in induction machines using artificial neural networks" , Internationa Journal of engineering science, IUST, 1997. 
4-  P. Ramezanpoor, H. Amirkhani, A. Shoulaie, "A fuzzy gating signal generator for active power filter inverter" , Swiss federal institute of technology (ETH), 12-14 Feb, 1997.
5- H. Amirkhani, A. Shoulaie, P. Ramezanpoor, "A new thrust estimation method for on-line control of thrust and flux of a LIM usisng a fuzzy space-vector controller" , International conference on control applications, Italy, 1-4 Sep, 1998.
6- M. Ebrahimi, H. Seifi, A. Shoulaie, "A software modification procedure for conversion of a scalar controller to a vector type for an induction motor" , Iranian Journal of science and technology , 1999.
7-  A. Shoulaie, P. Ramezanpoor, H. Amirkhani, "A new multilevel GTO thyristor inverter" , International Journal of engineering science, 1999.

8- A. Shoulaie, P. Ramezanpoor, H. Amirkhani, "Control of multilevel inverter by fuzzy sliding method for active power filter application" , International Journal of engineering science, 2000.

9- B. Z. Zangeneh, A. Shoulaie, "Large HVDC/HVAC system simulator" , International Journal of electrical engineering, 2002.
10- B. Z. Zangeneh, A. Shoulaie, "A comparison of sost and HVDC transient simulation algorithms" ,  Journal of electrical engineering, 2002.
11-  B. Z. Zangeneh, A. Shoulaie, "A comparison of sost and HVDC transient simulation algorithms" ,  Proceedings of the IASTED International conference , USA, 24-26 Feb, 2003.
12- B. Z. Zangeneh, A. Shoulaie, "Large HVDC/HVAC system simulator" , Proceedings of the IASTED International conference , USA,  24-26 Feb, 2003.
13-  B. Z. Zangeneh, A. Shoulaie, "A new approach to optimal step time simulation" , IASTED International conference, 2003.

14- A. Tofighi, A. Jalilian, A. Shoulaie, "Harmonics of HVDC systems under different loading conditions" , 38th international universities power engineering conference, 1-3 Sep, 2003.

15- A. Mosallanejad, A. Jalilian, A. Shoulaie, "Suppression of voltage flicker using series capacitors" , 38th international universities power engineering conference, 1-3 Sep, 2003.

16- H. Amirkhani, A. Shoulaie, "On line control of thust and flux in linear induction motors" , IEE Pro-Elect. Power, Sep, 2003.
17- B. Z. Zangeneh, A. Shoulaie, "A new simulator for HVDC/AC systems- Part I" ,  Turk J Elec Engin., 2003.
18-  B. Z. Zangeneh, A. Shoulaie, "A new simulator for HVDC/AC systems- Part II" ,  Turk J Elec Engin., 2003.
19- B. Z. Zangeneh, A. Shoulaie, "A comprehensive approach to optimal step simulation of electromagnetic-transients behavior of large HVDC" , Proceeding (414) modeling and simulation, 2004.
20- B. Z. Zangeneh, A. Shoulaie, "An optimal approach to simulation of switching in large HVDC/AC" ,  IASTED international conference , 2004.
21-  شولائی ، همتی ، ایرانی ، "کاربرد FFT در محاسبات هارمونیکها و توان اعوجاجی شبکه ناشی از عملکرد مبدل‌های HVDC" ، هشتمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ،  17-15 آبان 1372.
22- شولائی ، نوری خالیچی ، "کاربرد مبدل‌های N پالس در شبکه‌های انتقال DC" ، هشتمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ، 17-15 آبان 1372.
23- شولائی ، همتی ، ایرانی ، "بکارگیری استراتژی‌های مختلف در کنترل دیجیتال مبدل‌های HVDC" ، کنفرانس مهندسی برق ایران ، دانشگاه تربیت مدرس ، 1373.
24- شولائی ، عارضی ، حیدری ، "بررسی اتصال تریستورها به منظور طراحی برجهای تریستوری HVDC" ، کنفرانس مهندسی برق ایران ، دانشگاه تربیت مدرس ، 1373.
25- ثروتیان ، شولائی ، حسینی ، "استفاده از O.O.P برای شبیه سازی یک سیستم HVDC بیست و چهار پالسه" ، کنفرانس مهندسی برق ایران ، دانشگاه تربیت مدرس ، 1373.
26- عابدین‌پور ، شولائی ، "کنترل دور موتور القائی سه فاز توسط اینورتر منبع جریان" ، سومین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران ، دانشگاه علم و صنعت ، 28-25 اردیبهشت 1374.
27- رستمیان ، شولائی ، "رانش موتورهای AC سه فاز توسط اینورتر منبع ولتاژ PWM" ، سومین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران ، دانشگاه علم و صنعت ، 28-25 اردیبهشت 1374.
28- شایانفر ، شولائی ، اسماعیلی ، "شبیه سازی سیستم HVDC آزمایشگاهی با استفاده از برنامه EMTP" ، سومین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران ، دانشگاه علم و صنعت ، 28-25 اردیبهشت 1374.
29- ابراهیمی ، شولائی ، "پاسخ موتور الفائی کنترل شده بوسیله کنترل کننده مشترک برداری - اسکالر" ، دهمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ، 17-15 آبان 1374.
30- حسینی ، شولائی ، ثروتیان ، "مدلهای همراه برای شبیه سازی دینامیک ترانسفورماتورهای تکفاز" ، مجله بین المللی علوم مهندسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، زمستان 1374.
31- امیرخانی ، شولائی ، رمضانپور ، "روش جدید برای تخمین نیروی رانش در موتورهای القائی خطی" ، ششمین کنفرانس مهندسی برق ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، 24-22 اردیبهشت 1377.
32-  کشت‌کار ، سلیمانی ، شولائی ، "محاسبه توزیع جریان ، توزیع نیرو و سرعت برحسب زمان در تفنگ ریلی همگن با روش المانهای محدود سه بعدی" ، هفتمین کنفرانس مهندسی برق ، مرکز تحقیقات مخابرات ، 29-27   اردیبهشت 1378.
33- شایسته فرد ، شولائی ، "بررسی و شبیه سازی موتورهای لوله‌ای القائی پالسی" ، مجله بین المللی علوم مهندسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، 1378.
34- همتی ، شولائی ، "طراحی پایدارساز دینامیکی DCM برای شبکه‌های HVDC-AC با روش حساسیت مقادیر ویژه و براساس مدل دینامیکی ابتکاری" ، مجله بین المللی علوم مهندسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، 1379.
35- صیادی ، شولائی ، "شبیه سازی رفتار موتورهای القائی به همراه مدارات الکترونیک قدرت با استفاده از روش تنسور" ، هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، 30-28 اردیبهشت 1379.
36- همتی ، شولائی ، "تحلیل و مدلسازی موتورهای خطی القائی لوله ای سریع (FTLIM)" ، هشتمین مهندسی برق ایران ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، 30-28 اردیبهشت 1379.
37- کشت‌کار ، سلیمانی ، شولائی ، "مطالعه اثر ولتاژ تغذیه و طول آرمیچر در سرعت DCLM" ، هشتمین مهندسی برق ایران ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، 30-28 اردیبهشت 1379.
38- بابائی ، خرازی ، امامی ، شولائی ، "بررسی آلیاژهای مصرفی مورد استفاده در کنتاکتهای لکتریکی در کلیدهای فشار قوی HVDC و HVAC" ، پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ، 18-16 آبان 1379.

39- ظهوری زنگنه ، شولائی ، "شبیه سا شبکه‌های HVDC/AC با گام بهینه" ، پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ، 18-16 آبان 1379.

40-برغشی ، شولائی ، "بررسی هارمونیکهای موجود در سمت DC و AC در شبکه HVDC و روش حذف آنها با استفاده از فیلتر غیرفعال" ، پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ، 18-16 آبان 1379.
41- قریشی ، شایانفر ، شولائی ، "طراحی کنترل کننده بهینه جهت بهبود میرائی نوسانات فرکانس پائین در شبکه‌های AC/DC چند ماشینه" ، شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ،  شهریور 1380.
42- بابائی ، رائی زاده ، خرازی ، شولائی ، "بررسی پارامترهای مؤثر در ساخت کنتاکتهای الکتریکی مورد استفاده در کلیدهای فشار قوی" ، شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ،  شهریور 1380.
43- امیرخانی ، شولائی ، "کنترل بهنگام نیروی رانش و شار – دور در موتورهای القائی خطی یک طرفه" ، مجله بین المللی علوم مهندسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، 1381.
44- اسماعیلی ، شولائی ، "اصول طراحی عایق در خطوط انتقال قدرت الکتریکی سیستم HVDC" ، دهمین کنفرانس مهندسی برق ، دانشگاه تبریز ، 26-24 اردیبهشت 1381.
45- میرسپاسی ، نجفی ، شولائی، "تحلیل و بررسی پایداری ولتاژ و توان در مدهای مختلف کنترلی یک سیستم تک تزریقه HVDC" ، هفدهمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ، مهر 1381.
46-  نجفی ، میرسپاسی ، شولائی ، جاهد مطلق، "طراحی یک کنترل کننده خود تنظیم فازی برای سیستم HVDC" ، هفدهمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ، مهر 1381.
47- حق مرام ، شولائی ، "پرتاب کننده‌های الکترومغناطیسی کویلی القائی" ، پنجمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران ، اصفهان ، مهر 1381.
48- اسماعیلی ، شولائی ، "تحلیل ، مدلسازی و بررسی اضافه ولتاژهای ناشی از خطای تک قطب به زمین در سیستم‌های دو قطبی HVDC" ، یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ، 18-16 اردیبهشت 1382.

دفعات مشاهده: 12231 بار   |   دفعات چاپ: 2497 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 217 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Power Electronic and Electric,Magnetic fields Research Lab
Power Electronic and Electric,Magnetic fields Research Laboratory Tel : 77240491
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 49 queries by YEKTAWEB 4657