آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- مقالات علمی
مقالات 87- 83

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مقالات علمی سال 1387- 1383

مقالات ISI
1- S. Gh. Seifossadat, A. Shoulaie & M. Monadi, "A linearized small-signal model of an HVDC converter with filter circuits in maixed time-frequency domain" , IEEE (power delivery), April 2008.
2- A. Shiri, A. Vahedi, A. Shoulaie, "The effect of parameter varrations on the performance of indirect vector controlled induction motor drive", IEEE ISIE, Canada, 9-12 July 2006.
3- S. Gh. Seifossadat, A. Shoulaie, "A linearised small signal model of an HVDC link", IEEE, India, 2006.
4- R. Haghmaram, A. Shoulaie, "Transient modeling of multiparallel tubular linear induction motors" , IEEE ,June 2006
5- R. Haghmaram, A. Shoulaie, "Effects of temperature and rotor length on force in tubular linear induction motors with blocked rotor" ,  WSEAS Transactions on electric power system , Jan. 2006.
6- R. Haghmaram, A. Shoulaie, "Parameters effects on force in tubular linear induction motors with blocked rotor", WSEAS transactions on power systems, Jan. 2006.
7- S. Gh. Seifossadat, A. Shoulaie, "A linearised small signal model of an HVDC link",IEEE, 2006.
8- S.Gh. Seifossadat, A. Shoulaie, "A linearised small-signal model of an HVDC converter for harmonic calculation", ELSEVIER, 19 June 2005.
مقالات علمی - پژوهشی
1- توفیقی ، مصلی نژاد ، شولائی ، "انتخاب مقادیر نامی خازن و راکتور برای فیلترهای پسیو تک تنظیمه در سمت DC سیستم HVDC" ، نشریه بین المللی علوم مهندسی ، شماره 3 ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، پائیز 1386.
2- فراهانی ، رشیدی ، اسدی ، شولائی ، "ارائه روشی نوین برای انتخاب مناسب سلف ورودی در اینورترهای منبع جریان با قابلیت حذف هارمونیک‌های انتخابی" ، فصلنامه برق و کامپیوتر ، دانشگاه امام حسین (ع)، تابستان 1386.
3- حق مرام ، خانزاده ، شولائی ، "تحلیل عملکرد استاتیکی و دینامیکی پرتاب کننده‌های القائی خطی به روش فیلامان جریان" ، فصلنامه برق و کامپیوتر ، دانشگاه امام حسین (ع)، تابستان 1386.
4- میرسپاسی ، شولائی ، " تحلیل پایداری توان در سیستمهای چند تزریقه HVDC" ، نشریه بین المللی علوم مهندسی ، شماره 4، دانشگاه علم و صنعت ایران ، پائیز 1385.
5- حق مرام ، شولائی ، خانزاده ، "تحلیل عملکرد استاتیکی و دینامیکی پرتاب کننده‌های القائی خطی به روش فیلامان جریان" ، نشریه برق و کامپیوتر دانشگاه امام حسین (ع) ،  پائیز 1385.
6- شولائی ، سیف السادات ، "مدل سیگنال کوچک خطی شده ترکیبی حوزه‌های زمان – فرکانس مبدل HVDC (قسمت اول)" ،  مجله دانشکده فنی ، جلد 33 ، تابستان 1385.
7- شولائی ، سیف السادات ، "مدل سیگنال کوچک خطی شده ترکیبی حوزه‌های زمان – فرکانس مبدل HVDC (قسمت دوم)" ،  مجله دانشکده فنی ، جلد 33 ، تابستان 1385.
8- سیف السادات ، شولائی ، "مدلسازی سیگنال کوچک خطی شده ترکیبی حوزه‌های زمان – فرکانس مبدل HVDC " ، مجله فنی و مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، 1384.
9- نجفی ، شولائی ، "شناسایی و ردیابی بلادرنگ محتوای هارمونیکی جریان و ولتاژ در سیستم HVAC/HVDC با استفاده از یک تخمین‌گر حالت بهینه" ، مجله دانشکده فنی ، دانشگاه تبریز ، شماره 34 ، بهار 1383.
10- اسماعیلی جعفرآبادی ، شولائی ، "تحلیل و بررسی جامع انواع اضافه ولتاژهای داخلی در خطوط انتقال قدرت HVDC" ،  مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران ، شماره 3 ، زمستان 1383.
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها
1- R. Ghandehari, A. Shoulaie, D. Habibinia, "The problems of voltage notch phenomena in power AC/DC converters", 42nd UPEC, 4-6 Sep. 2007.
2- H. Atighechi, A. Jalilian, A. Shoulaie, "Modeling of SSSC (Static Synchronous Series Compensator) in armonic domain", 42nd UPEC, 4-6 Sep. 2007.
3- D. Habibinia, A. Shoulaie, R. Ghandehari, "Implementation a novel control-protective scheme on laboratorial HVDC system to distinguish between transient and steady state faults", 42nd UPEC, 4-6 Sep. 2007.
4- H. F. Farahani , H.R. Hafezi, D. Habibinia, A.R. Jalilian, A. Shoulaie, "Investigation of unbalance supplying voltage on the thermal behavior of squirrel cage induction motor using monitoring system" , 42nd UPEC, 4-6 Sep. 2007.
5- M. Asadi, Sh, Rezaei Borjlou, H. F. Farahani, A. Shoulaie, "The investigation of the load and frequency influences on the quality of three phases voltage source inverter current with SHEM modulation pattern", 42nd UPEC, 4-6 Sep. 2007.
6- R. Haghmaram, A. Shoulaie, M. H. Khanzade, "Parallel connection of traveling wave tubular linear induction motors" , TPE-06 3rd international conference on technical and physical problems in power engineering, 29-31 May 2006.
7- R. Haghmaram, A. Shoulaie, "Transient and dynamic modeling of tubular linear induction motors", 14th International electrical engineering conference, Apr. 2006.
8- R. Haghmaram, A. Shoulaie, "Force calculation of tubular linear induction motor with blocked rotor" , 40th international universities power engineering conference, 7-9 Sep. 2005.
9- R. Haghmaram, A. Shoulaie, "Transient and static modeling of tubular linear induction motors",  UPEC , 23-25 Aug. 2005.
10- H.R. Najafi , A. Shoulaie, F. Robinson, M. R. Jahed Motlagh, "A new self-tuning robust PI controler for HVDC systems", 39th international universities power engineering conference, 6-8 Sep. 2004.
11- H. R. Najafi, F. Robinson, A. Shoulaie, "Low frequency oscillation analysis in parallel AC/DC system by a novel dynamic model",  International Conference on Power System Technology , Singapore, 21-24  Nov. 2004.
12- R. Haghmaram, A. shoulaie,"Study of traveling wave tubular linear induction motors", IEEE International Conference on Power System Technology, November , Singapore, 21-24 Nov. 2004.
13- H.R. Najafi, F.Robinson, A. Shoulaie, "Novel dynamic modeling of parallel HVAC/HVDC system", 39th international universities power engineering conference (UPEC), 6-8 Sep. 2004.
14- R. Haghmaram, A. shoulaie, "Literature review of theory and technology of air-core tubular linear induction motors", 39th international universities power engineering conference, 6-8 Sep. 2004.
15- علیزاده پهلوانی ، شولائی ، "مقایسه الگوهای کلیدزنی مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری در اینورتر سه سطحی با رویکرد شاخص‌های کیفیت توان" ، بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ، مرکز تحقیقات نیرو ، 12-10 آذرماه 1387.
16- علیزاده پهلوانی ، شولائی ، "محاسبات اندوکتانس ساختار پیشرفته کویل سیستم ابررسانای ذخیره‌ساز انرژی مغناطیسی" ، بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ، مرکز تحقیقات نیرو ، 12-10 آذرماه 1387.
17- علیزاده پهلوانی ، شولائی ،"طراحی کویل سلونوئیدی ذخیره‌ساز انرژی مغناطیسی با استفاده از الگوریتم‌های بازگشتی" ، بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ، مرکز تحقیقات نیرو ، 12-10 آذرماه 1387.
18- علیزاده پهلوانی ، شولائی ، "مدل‌سازی و شناسایی پارامترهای کویل تروئیدی مارپیچی با استفاده از الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی" ، بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ، مرکز تحقیقات نیرو ، 12-10 آذرماه 1387.
19- علیزاده پهلوانی ، شولائی ،"طراحی مفهومی کویل تروئیدی مارپیچی در تعامل با اینورتر منبع ولتاژ با استفاده از الگوریتم‌های کلاسیک" ، بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ، مرکز تحقیقات نیرو ، 12-10 آذرماه 1387.
20- علیزاده پهلوانی ، شولائی ، "مطالعه رفتاری تنش در کویل‌های تروئیدی ، سلونوئیدی و تروئیدی مارپیچی با ساختار حلقه ای یکسان"، بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ، مرکز تحقیقات نیرو ، 12-10 آذرماه 1387.
21- عتیقه‌چی ، شولائی ، "کوره القائی مبتنی بر کنترل فرکانس و کلیدزنی نرم بدون استفاده از ترانس جریان و دنبالگر فاز" ، بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ، مرکز تحقیقات نیرو ، 12-10 آذرماه 1387.
22- صدری ، شولائی ، "مدل‌سازی باتری‌ها به منظور بررسی راندمان شارژ در سیستم‌های شارژ خورشیدی" ، بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ، مرکز تحقیقات نیرو ، 12-10 آذرماه 1387.
23- روشندل توانا ، شولائی ، "مکان‌یابی تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت با سیم‌پیچی دیسکی ساده" ، بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ، مرکز تحقیقات نیرو ، 12-10 آذرماه 1387.
24- روشندل توانا ، شولائی، "طراحی بهینه موتور سنکرون خطی آهن‌ربای دائم شیاردار به منظور بهبود چگالی نیروی رانش و کاهش نیروی داندانه‌ای" ، بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ، مرکز تحقیقات نیرو، 12-10آذرماه 1387.
25- شیری ، شولائی ، "نتایج جدید در محاسبه نیروی مغناطیسی بین سیم‌پیچ‌های استوانه‌ای به روش مش‌بندی سطوح مقاطع" ، بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ، مرکز تحقیقات نیرو ، 12-10 آذرماه 1387.
26- علیزاده پهلوانی ، شولائی ، "حذف تنش فشاری در ساختار پیشرفته کویل سیستم ابررسانای ذخیره‌ساز انرژی مغناطیسی" ، بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ، مرکز تحقیقات نیرو ، 12-10 آذرماه 1387.
27- علیزاده پهلوانی ، شولائی "تخمین متغیرهای حالت مدل کویل تروئیدی مارپیچی با استفاده از فیلتر کالمن" ، بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ، مرکز تحقیقات نیرو ، 12-10 آذرماه 1387.
28- محمدپور ، شولائی ، "میراسازی نوسانات توان در سیستم قدرت توسط UPFC" ، اولین کنفرانس ملی مهندسی برق ، دانشگاه نجف آباد ، 1386.
29- علیزاده ، شولائی ، "طراحی مفهومی کویل سیستم SMES از نوع اینورتر منبع جریان با استفاده از فیلتر کالمن" ، بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ، 30-28 آبان‌ماه 1386.
30- شیری ، شولائی ، "محاسبه نیروهای مغناطیسی بین سیم پیچ‌های حلزونی مسطح" ، پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ، 27-25 اردیبهشت 1386.
31- علیزاده پهلوانی ، شولائی ، "بهینه سازی طراحی موتورهای الکتریکی با تجمیع توابع هدف راندمان ، ضریب قدرت و تلفات موتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک" ، پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ، 27-25 اردیبهشت 1386.
32- علیزاده پهلوانی ، شولائی ، "مدلسازی و شناسایی مقادیر پارامترهای ملد فشرده کویل SMES با استفاده از الگوریتم ژنتیک" ، پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ، 27-25 اردیبهشت 1386.
33- علیزاده ، شولائی ، "بهینه‌سازی الگوی کلیدزنی مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری در اینورترهای دو سطحی با توابع هدف مختلف" ، بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ، 30-28 آبان‌ماه 1386.
34- علیزاده ، شولائی ، "مدلسازی و شناسایی مقادیر پارامترهای مدل فشرده کویل SMES با استفاده از الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی" ، بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ، 30-28 آبان‌ماه 1386.
35- حبیبی‌نیا ، شولائی ، قندهاری ، "کنترل بهینه جریان مبدل‌های AC/DC برای شارژ سریع باطری‌های اسیدی" ، پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ، 27-25 اردیبهشت 1386.
36- مصلی نژاد ، واحدی ، شولائی ، "بررسی تأثیر فلیکر ولتاژ بر عملکرد موتور القائی" ، چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ، 1386.
37- علیزاده ، شولائی ، واحدی ، "بهینه سازی ظرفیت خازن در موتورهای القائی تکفاز با توابع هدف راندمان ، ضریب قدرت و ... با استفاده از الگوریتم ژنتیک" ، چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ، 30-28 اردیبهشت‌ماه 1385.
38- علیزاده پهلوانی ، شولائی ، واحدی ، "طراحی بهینه موتورهای القائی تکفاز با توابع هدف راندمان ، ضریب قدرت و تلفات موتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک" ، بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ، 1385.
39- توفیقی ، مصلی نژاد ، شولائی ، "روشی نوین برای ارزیابی پارامترهای فیلترهای پسیو" ، هجدهمین کنفرانس بین المللی برق ، توانیر ، مهرماه 1384.
40- توفیقی ، مصلی نژاد ، شولائی ، "طراحی ، شبیه سازی و ساخت فیلتر غیر فعال DC" ، سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ، دانشگاه زنجان ، 22-20 اردیبهشت 1384.
41- قندهاری ، شولائی ، "بهینه سازی مدارات اسنابر برجهای تریستوری در مبدلهای DC" ، سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ، دانشگاه زنجان ،  22-20 اردیبهشت 1384.
42- میرسپاسی ، شولائی، "تحلیل پایداری ولتاژ و توان در حالتهای مختلف کنترلی یک سیستم تک تزریقه HVDC" ، فصلنامه علمی و پژوهشی شریف ، تابستان 1384.
43- مقدوری ، شولائی ، "کنترل توان راکتیو توسط سلفهای متغیر هسته عمودی" ، دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد ، 24-22 اردیبهشت 1383.
44- مصلی نژاد ، توفیقی ، شولائی ، "طراحی بهینه سلفهای هسته هوائی و بررسی تأثیر پارامترها در مقدار اندوکتانس آن" ، دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد ، 24-22 اردیبهشت 1383.
45- فشکی فراهانی ، شولائی ، "طراحی بهینه ترانسفورماتور منابع تغذیه سوئیچینگ"، دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد ، 24-22 اردیبهشت 1383.
نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.2446.1824.fa.html
برگشت به اصل مطلب