آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- مقالات علمی
مقالات علمی سال 1386

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بررسی تأثیر فلیکر ولتاژ بر عملکرد موتور القائی

علی مصلی نژاد ، ابوالفضل واحدی ، عباس شولائی

چکیده

یکی از عواملی که موجب تنزل کیفیت توان میشود ، اغتشاشات موجود در سیستم قدرت می‌باشد. از شایع‌ترین این اغتشاشات که عمدتاً توسط کوره‌های القائی تولید می‌شود فلیکر ولتاژ می‌باشد. عملکرد ایده‌آل موتور القائی تحت ولتاژ سینوسی در فرکانس نامی امکان پذیر می‌باشد و در غیر اینصورت راندمان ماشین کاهش می‌یابد. این مقاله عملکرد موتور القائی را با وجود مؤلفه‌های فلیکر در ولتاژ ترمینال موتور مورد شبیه سازی دینامیکی قرار داده و تأثیر فلیکر ولتاژ بر پارامترهای ماشین و نتایج حاصل از شبیه سازی نیز ارائه خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://www.iust.ac.ir/find-23.2446.2290.fa.html
برگشت به اصل مطلب