آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- اخبار عمومی
دومین کنفرانس الکترونیک قدرت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دومین کنفرانس الکترونیک قدرت ، تکنولوژی ها و سیستمهای کنترل دور

دومین کنفرانس الکترونیک قدرت ، تکنولوژی ها و سیستمهای کنترل دور در دانشگاه تهران و در تاریخ های  27 و 28 بهمن ماه برگزار می گردد. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.pedstc.org مراجعه شود.

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://www.iust.ac.ir/find-23.6324.17346.fa.html
برگشت به اصل مطلب