آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- اخبار عمومی
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آنچه در این پایان نامه به آن پرداخته شده است، بررسی تفصیلی جبران گر دینامیکی ولتاژ می باشد. ابتدا در فصل اول مشکلات عمده کیفیت توان و روشهای ارائه شده برای حل مشکلات کیفیت توان به اختصار بررسی شده است. در فصل دوم به حالتهای کاری، اجزای تشکیل دهنده، استراتژی های مختلف جبران سازی و کنترل جبرانگر دینامیکی ولتاژ پرداخته شده است. همچنین بررسی قابلیت استفاده از جبرانگر دینامیکی ولتاژ بعنوان فیلتر فعال سری به منظور پالایش ولتاژ بار از هارمونیکهای نامطلوب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی نیز انجام شده است...........
نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.6324.23858.fa.html
برگشت به اصل مطلب