آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- مقالات علمی
مقالات 1382-1372

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مقالات علمی (1382-1372)

1- A. Shoulaie, H. Amirkhani, "A force field analysis in the linear induction motors",   Interaction conferences, Tehran, 18-22 Nov. 1996.
2- A. Shoulaie , P. ramezanpoor, H. Amirkhani, "Control of multilevel-inverters for active power filters using a fuzzy space-vector method", IEEE Catalog Number: 97TH8280, 1997.
3- M. Ebrahimi, A. Shoulaie, H. Seifi & V. Tahani, "Compensation of rotor time constant variations in induction machines using artificial neural networks" , Internationa Journal of engineering science, IUST, 1997. 
4-  P. Ramezanpoor, H. Amirkhani, A. Shoulaie, "A fuzzy gating signal generator for active power filter inverter" , Swiss federal institute of technology (ETH), 12-14 Feb, 1997.
5- H. Amirkhani, A. Shoulaie, P. Ramezanpoor, "A new thrust estimation method for on-line control of thrust and flux of a LIM usisng a fuzzy space-vector controller" , International conference on control applications, Italy, 1-4 Sep, 1998.
6- M. Ebrahimi, H. Seifi, A. Shoulaie, "A software modification procedure for conversion of a scalar controller to a vector type for an induction motor" , Iranian Journal of science and technology , 1999.
7-  A. Shoulaie, P. Ramezanpoor, H. Amirkhani, "A new multilevel GTO thyristor inverter" , International Journal of engineering science, 1999.

8- A. Shoulaie, P. Ramezanpoor, H. Amirkhani, "Control of multilevel inverter by fuzzy sliding method for active power filter application" , International Journal of engineering science, 2000.

9- B. Z. Zangeneh, A. Shoulaie, "Large HVDC/HVAC system simulator" , International Journal of electrical engineering, 2002.
10- B. Z. Zangeneh, A. Shoulaie, "A comparison of sost and HVDC transient simulation algorithms" ,  Journal of electrical engineering, 2002.
11-  B. Z. Zangeneh, A. Shoulaie, "A comparison of sost and HVDC transient simulation algorithms" ,  Proceedings of the IASTED International conference , USA, 24-26 Feb, 2003.
12- B. Z. Zangeneh, A. Shoulaie, "Large HVDC/HVAC system simulator" , Proceedings of the IASTED International conference , USA,  24-26 Feb, 2003.
13-  B. Z. Zangeneh, A. Shoulaie, "A new approach to optimal step time simulation" , IASTED International conference, 2003.

14- A. Tofighi, A. Jalilian, A. Shoulaie, "Harmonics of HVDC systems under different loading conditions" , 38th international universities power engineering conference, 1-3 Sep, 2003.

15- A. Mosallanejad, A. Jalilian, A. Shoulaie, "Suppression of voltage flicker using series capacitors" , 38th international universities power engineering conference, 1-3 Sep, 2003.

16- H. Amirkhani, A. Shoulaie, "On line control of thust and flux in linear induction motors" , IEE Pro-Elect. Power, Sep, 2003.
17- B. Z. Zangeneh, A. Shoulaie, "A new simulator for HVDC/AC systems- Part I" ,  Turk J Elec Engin., 2003.
18-  B. Z. Zangeneh, A. Shoulaie, "A new simulator for HVDC/AC systems- Part II" ,  Turk J Elec Engin., 2003.
19- B. Z. Zangeneh, A. Shoulaie, "A comprehensive approach to optimal step simulation of electromagnetic-transients behavior of large HVDC" , Proceeding (414) modeling and simulation, 2004.
20- B. Z. Zangeneh, A. Shoulaie, "An optimal approach to simulation of switching in large HVDC/AC" ,  IASTED international conference , 2004.
21-  شولائی ، همتی ، ایرانی ، "کاربرد FFT در محاسبات هارمونیکها و توان اعوجاجی شبکه ناشی از عملکرد مبدل‌های HVDC" ، هشتمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ،  17-15 آبان 1372.
22- شولائی ، نوری خالیچی ، "کاربرد مبدل‌های N پالس در شبکه‌های انتقال DC" ، هشتمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ، 17-15 آبان 1372.
23- شولائی ، همتی ، ایرانی ، "بکارگیری استراتژی‌های مختلف در کنترل دیجیتال مبدل‌های HVDC" ، کنفرانس مهندسی برق ایران ، دانشگاه تربیت مدرس ، 1373.
24- شولائی ، عارضی ، حیدری ، "بررسی اتصال تریستورها به منظور طراحی برجهای تریستوری HVDC" ، کنفرانس مهندسی برق ایران ، دانشگاه تربیت مدرس ، 1373.
25- ثروتیان ، شولائی ، حسینی ، "استفاده از O.O.P برای شبیه سازی یک سیستم HVDC بیست و چهار پالسه" ، کنفرانس مهندسی برق ایران ، دانشگاه تربیت مدرس ، 1373.
26- عابدین‌پور ، شولائی ، "کنترل دور موتور القائی سه فاز توسط اینورتر منبع جریان" ، سومین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران ، دانشگاه علم و صنعت ، 28-25 اردیبهشت 1374.
27- رستمیان ، شولائی ، "رانش موتورهای AC سه فاز توسط اینورتر منبع ولتاژ PWM" ، سومین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران ، دانشگاه علم و صنعت ، 28-25 اردیبهشت 1374.
28- شایانفر ، شولائی ، اسماعیلی ، "شبیه سازی سیستم HVDC آزمایشگاهی با استفاده از برنامه EMTP" ، سومین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران ، دانشگاه علم و صنعت ، 28-25 اردیبهشت 1374.
29- ابراهیمی ، شولائی ، "پاسخ موتور الفائی کنترل شده بوسیله کنترل کننده مشترک برداری - اسکالر" ، دهمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ، 17-15 آبان 1374.
30- حسینی ، شولائی ، ثروتیان ، "مدلهای همراه برای شبیه سازی دینامیک ترانسفورماتورهای تکفاز" ، مجله بین المللی علوم مهندسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، زمستان 1374.
31- امیرخانی ، شولائی ، رمضانپور ، "روش جدید برای تخمین نیروی رانش در موتورهای القائی خطی" ، ششمین کنفرانس مهندسی برق ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، 24-22 اردیبهشت 1377.
32-  کشت‌کار ، سلیمانی ، شولائی ، "محاسبه توزیع جریان ، توزیع نیرو و سرعت برحسب زمان در تفنگ ریلی همگن با روش المانهای محدود سه بعدی" ، هفتمین کنفرانس مهندسی برق ، مرکز تحقیقات مخابرات ، 29-27   اردیبهشت 1378.
33- شایسته فرد ، شولائی ، "بررسی و شبیه سازی موتورهای لوله‌ای القائی پالسی" ، مجله بین المللی علوم مهندسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، 1378.
34- همتی ، شولائی ، "طراحی پایدارساز دینامیکی DCM برای شبکه‌های HVDC-AC با روش حساسیت مقادیر ویژه و براساس مدل دینامیکی ابتکاری" ، مجله بین المللی علوم مهندسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، 1379.
35- صیادی ، شولائی ، "شبیه سازی رفتار موتورهای القائی به همراه مدارات الکترونیک قدرت با استفاده از روش تنسور" ، هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، 30-28 اردیبهشت 1379.
36- همتی ، شولائی ، "تحلیل و مدلسازی موتورهای خطی القائی لوله ای سریع (FTLIM)" ، هشتمین مهندسی برق ایران ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، 30-28 اردیبهشت 1379.
37- کشت‌کار ، سلیمانی ، شولائی ، "مطالعه اثر ولتاژ تغذیه و طول آرمیچر در سرعت DCLM" ، هشتمین مهندسی برق ایران ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، 30-28 اردیبهشت 1379.
38- بابائی ، خرازی ، امامی ، شولائی ، "بررسی آلیاژهای مصرفی مورد استفاده در کنتاکتهای لکتریکی در کلیدهای فشار قوی HVDC و HVAC" ، پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ، 18-16 آبان 1379.

39- ظهوری زنگنه ، شولائی ، "شبیه سا شبکه‌های HVDC/AC با گام بهینه" ، پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ، 18-16 آبان 1379.

40-برغشی ، شولائی ، "بررسی هارمونیکهای موجود در سمت DC و AC در شبکه HVDC و روش حذف آنها با استفاده از فیلتر غیرفعال" ، پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ، 18-16 آبان 1379.
41- قریشی ، شایانفر ، شولائی ، "طراحی کنترل کننده بهینه جهت بهبود میرائی نوسانات فرکانس پائین در شبکه‌های AC/DC چند ماشینه" ، شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ،  شهریور 1380.
42- بابائی ، رائی زاده ، خرازی ، شولائی ، "بررسی پارامترهای مؤثر در ساخت کنتاکتهای الکتریکی مورد استفاده در کلیدهای فشار قوی" ، شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ،  شهریور 1380.
43- امیرخانی ، شولائی ، "کنترل بهنگام نیروی رانش و شار – دور در موتورهای القائی خطی یک طرفه" ، مجله بین المللی علوم مهندسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، 1381.
44- اسماعیلی ، شولائی ، "اصول طراحی عایق در خطوط انتقال قدرت الکتریکی سیستم HVDC" ، دهمین کنفرانس مهندسی برق ، دانشگاه تبریز ، 26-24 اردیبهشت 1381.
45- میرسپاسی ، نجفی ، شولائی، "تحلیل و بررسی پایداری ولتاژ و توان در مدهای مختلف کنترلی یک سیستم تک تزریقه HVDC" ، هفدهمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ، مهر 1381.
46-  نجفی ، میرسپاسی ، شولائی ، جاهد مطلق، "طراحی یک کنترل کننده خود تنظیم فازی برای سیستم HVDC" ، هفدهمین کنفرانس بین المللی برق ، تهران ، مهر 1381.
47- حق مرام ، شولائی ، "پرتاب کننده‌های الکترومغناطیسی کویلی القائی" ، پنجمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران ، اصفهان ، مهر 1381.
48- اسماعیلی ، شولائی ، "تحلیل ، مدلسازی و بررسی اضافه ولتاژهای ناشی از خطای تک قطب به زمین در سیستم‌های دو قطبی HVDC" ، یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ، 18-16 اردیبهشت 1382.

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.2446.1821.fa.html
برگشت به اصل مطلب