آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- تماس با مرکز
تلفن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

آدرس : تهران ، رسالت ، خیابان هنگام ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی

کدپستی    16844

تلفن       77240491-021 (98+)

فاکس    77240491-021 (98+)

داخلی   2657 و  2658

پست الکترونیکی    shresearchlab@iust.ac.ir 

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.5887.2773.fa.html
برگشت به اصل مطلب