آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- زمینه‌های تحقیقاتی
زمینه‌های تحقیقاتی مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان های الکتریکی ،

مغناطیسی در زمینه‌های زیر فعالیت دارد :

  • الکترونیک قدرت با هدف تعمیق مسائل تئوری و آزمایشگاهی
  • ماشین‌های الکتریکی ساکن و دوار با هدف مسائل محاسبه ، طراحی و کنترل 
  • ماشین‌های الکتریکی خطی جریان مستقیم ، القایی و سنکرون با هدف استفاده در قطارهای سرعت بالا و انواع دیگر مصارف استراتژیک کشور
  • طرح ملی HVDC و HVAC با ولتاژ جریان مستقیم 500+- کیلوولت و جریان متناوب 700 کیلوولت ، مصوب در شورای پژوهشهای علمی کشور
  • ولتاژ و جریان پالسی
  • فیلترهای الکتریکی ولتاژ و جریان
نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.5951.6845.fa.html
برگشت به اصل مطلب