آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- اخبار و رویدادها
پوستر همایش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://www.iust.ac.ir/find-23.6319.17446.fa.html
برگشت به اصل مطلب